กิจกรรมกลางแจ้ง

แผนการสอนที่ 1
สัปดาห์ที่ 1 หน่วย น้ำเพื่อชีวิต
กิจกรรม กลางแจ้ง
เรื่อง การเล่นเครื่องเล่นสนาม
ชั้นอนุบาล 1/2 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.30 – 11.10 น. ( 40 นาที )
สาระสำคัญ
การเล่นเครื่องเล่นสนามเป็นการพัฒนาด้านร่างกายด้านกล้ามเนื้อใหญ่ และการใช้ไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้เด็กสนุกสนานในการเล่น
2. เพื่อให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้
3. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี

สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การเล่นเครื่องเล่นสนามช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายทั้งด้านกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ รวมถึงการมีไหวพริบในการเล่นเกม
2. ประสบการณ์สำคัญ
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่
การเล่นเครื่องเล่นสนาม
การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราว / เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ
การเล่นรายบุคคล / การเล่นเป็นกลุ่ม
การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
การแก้ปัญหาในการเล่นกิจกรรมการเรียนการสอน1. ครูจัดเด็กเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่นร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้1.1 กระโดดตบ1.2 แตะสลับ1.3 หมุนไหล่ / เข่า1.4 สลัดมือ1.5 วิ่งอยู่กับที่2. ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามกับเด็ก3. ครูให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างเสรีโดยมีครูคอยดู4. ครูและเด็กร่วมกันสรุปกิจกรรมการเล่นเครื่องเล่นสนาม5. ครูให้เด็กไปล้างมือเตรียมตัวไปรับประทานอาหารกลางวันสื่อการเรียนการสอนเครื่องเล่นสนามการวัดและการประเมินผลสังเกตพฤติกรรมของเด็ก1. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างสนุกสนาน2. การปรับตัวเข้ากับเพื่อนของเด็ก3. พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กแผนการสอนที่ 2สัปดาห์ที่ 1 หน่วย น้ำเพื่อชีวิตกิจกรรม กลางแจ้งเรื่อง การส่งบอลชั้นอนุบาล 1/2 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.30 – 11.10 น. ( 40 นาที )สาระสำคัญการเล่นเกมส่งบอลเป็นการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการใช้ไหวพริบและความเร็วจุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้เด็กสนุกสนานในการเล่นเกม2. เพื่อให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้3. เด็กมีประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา4. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี5. เพื่อให้เด็กมีไหวพริบในการแก้ปัญหาสาระการเรียนรู้1. สาระที่ควรเรียนรู้การเล่นเกมส่งบอลช่วยพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กรวมถึงการมีไหวพริบปฏิภาณในการเล่นเกม2. ประสบการณ์สำคัญ2.1 การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่2.2 การเล่นเครื่องเล่นสนาม2.3 การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราว / เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ2.4 การเล่นรายบุคคล / การเล่นเป็นกลุ่ม2.5 การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน2.6 การแก้ปัญหาในการเล่นกิจกรรมการเรียนการสอน1. ครูจัดเด็กเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่นร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้1.1 กระโดดตบ1.2 แตะสลับ1.3 หมุนไหล่ / เข่า / คอ1.4 สลัดมือ1.5 วิ่งอยู่กับที่2. ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมกับเด็ก3. ครูอธิบายวิธีการเล่นให้เด็กๆดู ดังนี้3.1 ครูให้เด็กจับมือกันเป็นรูปวงกลมแล้วนั่งลง3.2 ครูนำบอลส่งให้เด็กๆ 2 จุด โดยให้ส่งให้เพื่อนทางด้านขวามือ3.3 ในขณะที่ส่งลูกบอลไปเด็กที่นั่งอยู่ในแถวช่วยกันร้องเพลงเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดลูกบอลอยู่ที่ใครให้ลุกขึ้น4. ครูทดลองให้เด็กเล่นเกมเองโดยมีครูคอยดู5. ครูให้เด็กช่วยเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยสื่อการเรียนการสอน1. ลูกบอล2. นกหวีดการวัดและการประเมินผลสังเกตพฤติกรรมของเด็ก1. การเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนาน2. การปรับตัวเข้ากับเพื่อน3. การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา4. พัฒนาการทางด้านร่างกาย5. การมีไหวพริบในการแก้ปัญหาแผนการสอนที่ 5สัปดาห์ที่ 1 หน่วย น้ำเพื่อชีวิตกิจกรรม กลางแจ้งเรื่อง รีรีข้าวสารชั้นอนุบาล 1/2 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.30 – 11.10 น. ( 40 นาที )สาระสำคัญการเล่นรีรีข้าวสารเป็นการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการใช้ไหวพริบและความเร็วจุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้เด็กสนุกสนานในการเล่นเกม2. เพื่อให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้3. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี4. เพื่อให้เด็กมีไหวพริบในการแก้ปัญหาสาระการเรียนรู้1. สาระที่ควรเรียนรู้การเล่นรีรีข้าวสารช่วยพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่รวมถึงการมีไหวพริบปฏิภาณในการเล่น2. ประสบการณ์สำคัญ2.1 การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่2.2 การเล่นเครื่องเล่นสนาม2.3 การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราว / เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ2.4 การเล่นรายบุคคล / การเล่นเป็นกลุ่ม2.5 การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน2.6 การแก้ปัญหาในการเล่นกิจกรรมการเรียนการสอน1. ครูจัดเด็กเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่นร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้1.1 กระโดดตบ1.2 แตะสลับ1.3 หมุนไหล่ / เข่า / คอ1.4 กระโดดอยู่กับที่1.5 วิ่งอยู่กับที่ / เคลื่อนที่2. ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมกับเด็ก3. ครูอธิบายวิธีการเล่นให้เด็กๆดู ดังนี้3.1 ครูขออาสาเด็ก 2 คนเป็นสะพานลอด3.2 ครูจัดแถวเด็กเป็นแถวเดียวให้เกาะเอวกันเดินลอดสะพานแล้วท่องคำคล้องจอง รีรีข้าวสารไปเรื่อยๆจนจบ พร้อมกับคนที่เป็นสะพานก็ครอบสะพานลงหาเพื่อนที่อยู่ใต้สะพาน3.3 คนที่โดนสะพานครอบให้มาต่อด้านหลังสะพานไปเรื่อยๆจนเหลือคนสุดท้าย4. ครูทดลองให้เด็กเล่นเกมเองโดยมีครูคอยดูสื่อการเรียนการสอน1. คำคล้องจองรีรีข้าวสารการวัดและการประเมินผลสังเกตพฤติกรรมของเด็ก1. การเล่นอย่างสนุกสนานของเด็ก2. การปรับตัวเข้ากับเพื่อนของเด็ก3. พัฒนาการทางด้านร่างกาย4. การมีไหวพริบในการแก้ปัญหา

แผนการสอนที่ 4สัปดาห์ที่ 1 หน่วย น้ำเพื่อชีวิตกิจกรรม กลางแจ้งเรื่อง การเล่นน้ำเล่นทรายชั้นอนุบาล 1/2 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.30 – 11.10 น. ( 40 นาที )สาระสำคัญการเล่นน้ำเล่นทรายเป็นการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กจุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้เด็กสนุกสนานในการเล่น2. เพื่อให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้3. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี4. เพื่อให้เด็กมีไหวพริบในการแก้ปัญหา5. เพื่อให้เด็กมีประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาสาระการเรียนรู้1. สาระที่ควรเรียนรู้การเล่นน้ำเล่นทรายเป็นการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กรวมไปถึงการสร้างจินตนาการของเด็กในการเล่นทราย2. ประสบการณ์สำคัญ2.1 การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่2.2 การเล่นเครื่องเล่นสนาม2.3 การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราว / เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ2.4 การเล่นรายบุคคล / การเล่นเป็นกลุ่ม2.5 การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน2.6 การแก้ปัญหาในการเล่นกิจกรรมการเรียนการสอน1. ครูจัดเด็กเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่นร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้1.1 กระโดดตบ1.2 แตะสลับ1.3 หมุนไหล่1.4 กระโดดอยู่กับที่1.5 วิ่งอยู่กับที่2. ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นน้ำเล่นทรายกับเด็ก3. ครูอธิบายวิธีการเล่นน้ำเล่นทรายให้เด็กๆฟัง ดังนี้3.1 ครูแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม ชาย - หญิง3.2 ครูให้เด็กผู้ชายเล่นทรายก่อนแล้วให้สลับกันเล่นน้ำกับกลุ่มผู้หญิง3.3 ใกล้หมดเวลาครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย4. ครูและเด็กร่วมกันสรุปกิจกรรมสื่อการเรียนการสอน1. บ่อน้ำ บ่อทรายการวัดและการประเมินผลสังเกตพฤติกรรมของเด็ก1. การเล่นอย่างสนุกสนาน2. การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนของเด็ก3. พัฒนาการทางด้านร่างกาย4. การมีไหวพริบในการแก้ปัญหา5. การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาบันทึกหลังการสอน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แผนการสอนที่ 3สัปดาห์ที่ 1 หน่วย น้ำเพื่อชีวิตกิจกรรม กลางแจ้งเรื่อง เกมวิ่งเก็บของชั้นอนุบาล 1/2 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.30 – 11.10 น. ( 40 นาที )สาระสำคัญการเล่นเกมวิ่งเก็บของเป็นการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการใช้ไหวพริบและความเร็วจุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้เด็กสนุกสนานในการเล่นเกม2. เพื่อให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้3. เด็กมีประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา4. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี5. เพื่อให้เด็กมีไหวพริบในการแก้ปัญหาสาระการเรียนรู้1. สาระที่ควรเรียนรู้การเล่นเกมวิ่งเก็บของช่วยพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่รวมถึงการมีไหวพริบปฏิภาณในการเล่นเกม2. ประสบการณ์สำคัญ2.1 การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่2.2 การเล่นเครื่องเล่นสนาม2.3 การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราว / เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ2.4 การเล่นรายบุคคล / การเล่นเป็นกลุ่ม2.5 การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน2.6 การแก้ปัญหาในการเล่นกิจกรรมการเรียนการสอน1. ครูจัดเด็กเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่นร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้1.1 กระโดดตบ1.2 แตะสลับ1.3 หมุนไหล่ / เข่า / คอ1.4 สลัดมือ1.5 วิ่งอยู่กับที่ / เคลื่อนที่2. ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมกับเด็ก3. ครูอธิบายวิธีการเล่นให้เด็กๆดู ดังนี้3.1 ครูแบ่งเด็กออกเป็น 2 แถวเท่าๆกัน3.2 ครูให้เด็กคนแรกของแถววิ่งไปแตะเก้าอี้ข้างหน้าแล้ววิ่งกลับมาแตะมือเพื่อนแล้วเพื่อนที่โดนแตะมือให้วิ่งต่อไปเรื่อยๆจนครบทุกคน3.3 แถวไหนวิ่งครบทุกคนแล้วให้นั่งลง4. ครูทดลองให้เด็กเล่นเกมเองโดยมีครูคอยดู5. ครูให้เด็กช่วยเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยสื่อการเรียนการสอน1. เก้าอี้2. นกหวีดการวัดและการประเมินผลสังเกตพฤติกรรมของเด็ก1. การเล่นอย่างสนุกสนานของเด็ก2. การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนของเด็ก3. การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา4. พัฒนาการทางด้านร่างกาย5. การมีไหวพริบในการแก้ปัญหาวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วิชาการศึกษาปฐมวัย

2 ความคิดเห็น:

  1. Casinos and Games | Dr. McD's Casino
    › games-and-games › games-and-games The 충청남도 출장마사지 JackpotCity casino has everything from poker, 정읍 출장샵 blackjack and roulette to video poker to blackjack, as well as craps 시흥 출장샵 and live 논산 출장마사지 dealer games. 광주 출장샵

    ตอบลบ