กิจกรรมกลางแจ้ง

แผนการสอนที่ 1
สัปดาห์ที่ 1 หน่วย น้ำเพื่อชีวิต
กิจกรรม กลางแจ้ง
เรื่อง การเล่นเครื่องเล่นสนาม
ชั้นอนุบาล 1/2 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.30 – 11.10 น. ( 40 นาที )
สาระสำคัญ
การเล่นเครื่องเล่นสนามเป็นการพัฒนาด้านร่างกายด้านกล้ามเนื้อใหญ่ และการใช้ไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้เด็กสนุกสนานในการเล่น
2. เพื่อให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้
3. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี

สาระการเรียนรู้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
การเล่นเครื่องเล่นสนามช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายทั้งด้านกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ รวมถึงการมีไหวพริบในการเล่นเกม
2. ประสบการณ์สำคัญ
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่
การเล่นเครื่องเล่นสนาม
การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราว / เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ
การเล่นรายบุคคล / การเล่นเป็นกลุ่ม
การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
การแก้ปัญหาในการเล่นกิจกรรมการเรียนการสอน1. ครูจัดเด็กเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่นร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้1.1 กระโดดตบ1.2 แตะสลับ1.3 หมุนไหล่ / เข่า1.4 สลัดมือ1.5 วิ่งอยู่กับที่2. ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามกับเด็ก3. ครูให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างเสรีโดยมีครูคอยดู4. ครูและเด็กร่วมกันสรุปกิจกรรมการเล่นเครื่องเล่นสนาม5. ครูให้เด็กไปล้างมือเตรียมตัวไปรับประทานอาหารกลางวันสื่อการเรียนการสอนเครื่องเล่นสนามการวัดและการประเมินผลสังเกตพฤติกรรมของเด็ก1. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างสนุกสนาน2. การปรับตัวเข้ากับเพื่อนของเด็ก3. พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กแผนการสอนที่ 2สัปดาห์ที่ 1 หน่วย น้ำเพื่อชีวิตกิจกรรม กลางแจ้งเรื่อง การส่งบอลชั้นอนุบาล 1/2 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.30 – 11.10 น. ( 40 นาที )สาระสำคัญการเล่นเกมส่งบอลเป็นการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการใช้ไหวพริบและความเร็วจุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้เด็กสนุกสนานในการเล่นเกม2. เพื่อให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้3. เด็กมีประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา4. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี5. เพื่อให้เด็กมีไหวพริบในการแก้ปัญหาสาระการเรียนรู้1. สาระที่ควรเรียนรู้การเล่นเกมส่งบอลช่วยพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กรวมถึงการมีไหวพริบปฏิภาณในการเล่นเกม2. ประสบการณ์สำคัญ2.1 การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่2.2 การเล่นเครื่องเล่นสนาม2.3 การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราว / เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ2.4 การเล่นรายบุคคล / การเล่นเป็นกลุ่ม2.5 การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน2.6 การแก้ปัญหาในการเล่นกิจกรรมการเรียนการสอน1. ครูจัดเด็กเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่นร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้1.1 กระโดดตบ1.2 แตะสลับ1.3 หมุนไหล่ / เข่า / คอ1.4 สลัดมือ1.5 วิ่งอยู่กับที่2. ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมกับเด็ก3. ครูอธิบายวิธีการเล่นให้เด็กๆดู ดังนี้3.1 ครูให้เด็กจับมือกันเป็นรูปวงกลมแล้วนั่งลง3.2 ครูนำบอลส่งให้เด็กๆ 2 จุด โดยให้ส่งให้เพื่อนทางด้านขวามือ3.3 ในขณะที่ส่งลูกบอลไปเด็กที่นั่งอยู่ในแถวช่วยกันร้องเพลงเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดลูกบอลอยู่ที่ใครให้ลุกขึ้น4. ครูทดลองให้เด็กเล่นเกมเองโดยมีครูคอยดู5. ครูให้เด็กช่วยเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยสื่อการเรียนการสอน1. ลูกบอล2. นกหวีดการวัดและการประเมินผลสังเกตพฤติกรรมของเด็ก1. การเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนาน2. การปรับตัวเข้ากับเพื่อน3. การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา4. พัฒนาการทางด้านร่างกาย5. การมีไหวพริบในการแก้ปัญหาแผนการสอนที่ 5สัปดาห์ที่ 1 หน่วย น้ำเพื่อชีวิตกิจกรรม กลางแจ้งเรื่อง รีรีข้าวสารชั้นอนุบาล 1/2 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.30 – 11.10 น. ( 40 นาที )สาระสำคัญการเล่นรีรีข้าวสารเป็นการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการใช้ไหวพริบและความเร็วจุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้เด็กสนุกสนานในการเล่นเกม2. เพื่อให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้3. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี4. เพื่อให้เด็กมีไหวพริบในการแก้ปัญหาสาระการเรียนรู้1. สาระที่ควรเรียนรู้การเล่นรีรีข้าวสารช่วยพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่รวมถึงการมีไหวพริบปฏิภาณในการเล่น2. ประสบการณ์สำคัญ2.1 การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่2.2 การเล่นเครื่องเล่นสนาม2.3 การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราว / เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ2.4 การเล่นรายบุคคล / การเล่นเป็นกลุ่ม2.5 การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน2.6 การแก้ปัญหาในการเล่นกิจกรรมการเรียนการสอน1. ครูจัดเด็กเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่นร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้1.1 กระโดดตบ1.2 แตะสลับ1.3 หมุนไหล่ / เข่า / คอ1.4 กระโดดอยู่กับที่1.5 วิ่งอยู่กับที่ / เคลื่อนที่2. ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมกับเด็ก3. ครูอธิบายวิธีการเล่นให้เด็กๆดู ดังนี้3.1 ครูขออาสาเด็ก 2 คนเป็นสะพานลอด3.2 ครูจัดแถวเด็กเป็นแถวเดียวให้เกาะเอวกันเดินลอดสะพานแล้วท่องคำคล้องจอง รีรีข้าวสารไปเรื่อยๆจนจบ พร้อมกับคนที่เป็นสะพานก็ครอบสะพานลงหาเพื่อนที่อยู่ใต้สะพาน3.3 คนที่โดนสะพานครอบให้มาต่อด้านหลังสะพานไปเรื่อยๆจนเหลือคนสุดท้าย4. ครูทดลองให้เด็กเล่นเกมเองโดยมีครูคอยดูสื่อการเรียนการสอน1. คำคล้องจองรีรีข้าวสารการวัดและการประเมินผลสังเกตพฤติกรรมของเด็ก1. การเล่นอย่างสนุกสนานของเด็ก2. การปรับตัวเข้ากับเพื่อนของเด็ก3. พัฒนาการทางด้านร่างกาย4. การมีไหวพริบในการแก้ปัญหา

แผนการสอนที่ 4สัปดาห์ที่ 1 หน่วย น้ำเพื่อชีวิตกิจกรรม กลางแจ้งเรื่อง การเล่นน้ำเล่นทรายชั้นอนุบาล 1/2 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.30 – 11.10 น. ( 40 นาที )สาระสำคัญการเล่นน้ำเล่นทรายเป็นการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กจุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้เด็กสนุกสนานในการเล่น2. เพื่อให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้3. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี4. เพื่อให้เด็กมีไหวพริบในการแก้ปัญหา5. เพื่อให้เด็กมีประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาสาระการเรียนรู้1. สาระที่ควรเรียนรู้การเล่นน้ำเล่นทรายเป็นการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กรวมไปถึงการสร้างจินตนาการของเด็กในการเล่นทราย2. ประสบการณ์สำคัญ2.1 การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่2.2 การเล่นเครื่องเล่นสนาม2.3 การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราว / เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ2.4 การเล่นรายบุคคล / การเล่นเป็นกลุ่ม2.5 การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน2.6 การแก้ปัญหาในการเล่นกิจกรรมการเรียนการสอน1. ครูจัดเด็กเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่นร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้1.1 กระโดดตบ1.2 แตะสลับ1.3 หมุนไหล่1.4 กระโดดอยู่กับที่1.5 วิ่งอยู่กับที่2. ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นน้ำเล่นทรายกับเด็ก3. ครูอธิบายวิธีการเล่นน้ำเล่นทรายให้เด็กๆฟัง ดังนี้3.1 ครูแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม ชาย - หญิง3.2 ครูให้เด็กผู้ชายเล่นทรายก่อนแล้วให้สลับกันเล่นน้ำกับกลุ่มผู้หญิง3.3 ใกล้หมดเวลาครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย4. ครูและเด็กร่วมกันสรุปกิจกรรมสื่อการเรียนการสอน1. บ่อน้ำ บ่อทรายการวัดและการประเมินผลสังเกตพฤติกรรมของเด็ก1. การเล่นอย่างสนุกสนาน2. การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนของเด็ก3. พัฒนาการทางด้านร่างกาย4. การมีไหวพริบในการแก้ปัญหา5. การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาบันทึกหลังการสอน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แผนการสอนที่ 3สัปดาห์ที่ 1 หน่วย น้ำเพื่อชีวิตกิจกรรม กลางแจ้งเรื่อง เกมวิ่งเก็บของชั้นอนุบาล 1/2 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.30 – 11.10 น. ( 40 นาที )สาระสำคัญการเล่นเกมวิ่งเก็บของเป็นการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการใช้ไหวพริบและความเร็วจุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้เด็กสนุกสนานในการเล่นเกม2. เพื่อให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้3. เด็กมีประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา4. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี5. เพื่อให้เด็กมีไหวพริบในการแก้ปัญหาสาระการเรียนรู้1. สาระที่ควรเรียนรู้การเล่นเกมวิ่งเก็บของช่วยพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่รวมถึงการมีไหวพริบปฏิภาณในการเล่นเกม2. ประสบการณ์สำคัญ2.1 การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่2.2 การเล่นเครื่องเล่นสนาม2.3 การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราว / เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ2.4 การเล่นรายบุคคล / การเล่นเป็นกลุ่ม2.5 การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน2.6 การแก้ปัญหาในการเล่นกิจกรรมการเรียนการสอน1. ครูจัดเด็กเป็นรูปวงกลมแล้วอบอุ่นร่างกายด้วยท่าต่างๆ ดังนี้1.1 กระโดดตบ1.2 แตะสลับ1.3 หมุนไหล่ / เข่า / คอ1.4 สลัดมือ1.5 วิ่งอยู่กับที่ / เคลื่อนที่2. ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมกับเด็ก3. ครูอธิบายวิธีการเล่นให้เด็กๆดู ดังนี้3.1 ครูแบ่งเด็กออกเป็น 2 แถวเท่าๆกัน3.2 ครูให้เด็กคนแรกของแถววิ่งไปแตะเก้าอี้ข้างหน้าแล้ววิ่งกลับมาแตะมือเพื่อนแล้วเพื่อนที่โดนแตะมือให้วิ่งต่อไปเรื่อยๆจนครบทุกคน3.3 แถวไหนวิ่งครบทุกคนแล้วให้นั่งลง4. ครูทดลองให้เด็กเล่นเกมเองโดยมีครูคอยดู5. ครูให้เด็กช่วยเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยสื่อการเรียนการสอน1. เก้าอี้2. นกหวีดการวัดและการประเมินผลสังเกตพฤติกรรมของเด็ก1. การเล่นอย่างสนุกสนานของเด็ก2. การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนของเด็ก3. การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา4. พัฒนาการทางด้านร่างกาย5. การมีไหวพริบในการแก้ปัญหา